నెల్లూరులో మీకు ఇష్టమైన ప్రదేశం

క్రింది వాటిలో మీకు ఎక్కువగా వెళ్ళడానికి ఇష్టపడే ప్రదేశం