ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఆంగ్ల విద్యని ప్రవేశపెట్టాలన్న నిర్ణయం పట్ల మీ అభిప్రాయం?

ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఆంగ్ల విద్యని ప్రవేశపెట్టాలన్న నిర్ణయాన్ని సమర్థిస్తారా ?